Zaznacz stronę

Praca dla studentów w Niemczech

Studenci z Polski podejmujący naukę w Niemczech (bezpośrednio na jednej z tamtejszych uczelni bądź w ramach europejskiego programu Erasmus) mają prawo do podjęcia zatrudnienia na takich samych warunkach, jak ich niemieccy koledzy z uczelni. Przy zachowaniu kilku reguł możliwe jest zatrudnienie na specjalnych preferencyjnych warunkach, które nie przysługują zwykłym pracownikom.

Zatrudnienie studentów w Niemczech

Otrzymywane dofinansowanie bądź stypendium zwykle nie starcza studentom przyjeżdżającym na wymianę z Polski na pokrycie faktycznych kosztów życia w Niemczech. Na szczęście bez względu na wybrany kierunek, studenci na niemieckich uczelniach zwykłe mają możliwość mniej lub bardziej swobodnego doboru zajęć, co umożliwia wygospodarowanie potrzebnego czasu na podjęcie zatrudnienia w ograniczonym rozmiarze czasowym.

Chcąc skłonić pracodawców do zatrudniania studentów, państwo niemieckie wprowadziło przepisy umożliwiające zatrudnianie ich na korzystnych warunkach, zwalniając firmy chociażby z konieczności płacenia przypadającej na nich części składki na ubezpieczenie socjalne. Jednocześnie wprowadzono ograniczenia mające zapobiec nadużywaniu regulacji i zatrudniania studentów na de facto pełnowymiarowych stanowiskach.

Ograniczenia czasowe i “Minijobs”

Tym samym studenci nie mogą podejmować pracy w Niemczech więcej niż 20 godzin tygodniowo w czasie trwania semestru (w czasie ferii nie obowiązuje limit tygodniowy, czas pracy nie może jednak łącznie przekroczyć w skali rocznej 2 miesięcy lub 50 pełnych dni roboczych). Ograniczenie to jest powszechnie znane i ma na celu pozostanie faktu studiowania jako centralnego zajęcia w życiu studenta. W przypadku przekroczenia limitu, student automatycznie zostaje zatrudniony jako zwykły pracownik i musi odprowadzać wszystkie składki.

Popularnym rozwiązaniem wśród pracodawców dających pracę studentom jest zatrudnienie w ramach tzw. “Minijob”. Pracodawca może w takim przypadku zaoferować pracującemu studentowi stałe wynagrodzenia do 450 EUR miesięcznie, od którego nie ma konieczności płacenia jakichkolwiek składek (wynagrodzenie netto jest równe wynagrodzeniu brutto). W przypadku wyższego wynagrodzenia, bądź systemowi wynagrodzeń opartemu na liczbie przepracowanych godzin, konieczne jest odprowadzenie części składek socjalnych. Preferencyjne stawki obowiązują dla wynagrodzeń sięgających 800 EUR brutto miesięcznie. Warto pamiętać o tym, że wynagrodzenie w Niemczech wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej, przelewem na konto. Konto walutowe w euro założone jeszcze przed wyjazdem w polskim banku może zaoszczędzić problemów związanych z otwarciem rachunku bankowego po podjęciu zatrudnienia i ewentualnych opóźnień wypłaty wynagrodzenia.

Podatki i ubezpieczenie zdrowotne

Dobrą wiadomością będzie zapewne fakt dość wysokiej rocznej kwoty zwolnionej od podatku. Wszyscy pracownicy w Niemczech (w tym i studenci), którzy zarobią w ciągu roku mniej niż 8.354 EUR (od 2014 r.), zwolnieni są z obowiązku płacenia podatku dochodowego.

Bez względu na wysokość wynagrodzenia jak i formę zatrudnienia, istnieje natomiast obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Studenci z Polski do 26 roku życia mają możliwość uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ (w ramach ubezpieczenia rodzinnego). Studenci powyżej 26 roku życia, bądź też nie będący ubezpieczeni w Polsce, muszą ubezpieczyć się w Niemczech w jednej z kas chorych (Krankenkasse). Studenci do 30 roku życia płacą w tym przypadku stałą, niezależną od dochodów miesięczną składkę w wysokości ok. 80 EUR. Aby skorzystać z taryfy dla studentów, należy przesłać do wybranej kasy zaświadczenie potwierdzające bycie studentem, wystawiane przez niemiecką uczelnię.